این روزها چه خبر؟

اصفهان، نودوهفتمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، بهمن۱۳۹۳و بازتاب آن در خبرگزاری ایمنا

اصفهان، نودوهفتمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، بهمن۱۳۹۳و بازتاب آن در خبرگزاری ایمنا

بیشتر...
تهران، سومین کارگاه حروف‌چینی ده‌انگشتی، بهمن۱۳۹۳

تهران، سومین کارگاه حروف‌چینی ده‌انگشتی، بهمن۱۳۹۳

بیشتر...
تهران، نشست تخصصی ویراستاران، سه‌شنبه ۱۴بهمن۱۳۹۳

تهران، نشست تخصصی ویراستاران، سه‌شنبه ۱۴بهمن۱۳۹۳

بیشتر...
نخستین‌بار در قم، کارگاه ویرایش رایانه‌ای؛ مهارت‌های پیشرفته در وُرد و «دستورکلی»، بهمن۱۳۹۳

نخستین‌بار در قم، کارگاه ویرایش رایانه‌ای؛ مهارت‌های پیشرفته در وُرد و «دستورکلی»، بهمن۱۳۹۳

بیشتر...
تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

بیشتر...
اصفهان، نشست تخصصی ویراستاران، سه‌شنبه ۷بهمن۱۳۹۳

اصفهان، نشست تخصصی ویراستاران، سه‌شنبه ۷بهمن۱۳۹۳

بیشتر...

شرکت‌تعاونی «ویراسـتاران حرفه‌ای پارس»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان، دیدن تارنما
۰۹۳۰۳۴۴۸۶۷۵ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3