این روزها چه خبر؟

شیراز، نودونهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، ۱۷تا۲۴ فروردین۱۳۹۴

شیراز، نودونهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، ۱۷تا۲۴ فروردین۱۳۹۴

بیشتر...
اصفهان، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، فروردین ۱۳۹۴

اصفهان، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، فروردین ۱۳۹۴

بیشتر...
ویراستاران در سال ۱۳۹۳

ویراستاران در سال ۱۳۹۳

بیشتر...
نخستین کارگاه «نگارش و زیبانویسـی»

نخستین کارگاه «نگارش و زیبانویسـی»

بیشتر...
تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

بیشتر...

شرکت‌تعاونی «ویراسـتاران حرفه‌ای پارس»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان، دیدن تارنما
۰۹۳۰۳۴۴۸۶۷۵ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3