این روزها چه خبر؟

گذری بر زندگی و تحصیل و کار در کانادا

گذری بر زندگی و تحصیل و کار در کانادا

بیشتر...
تهران، دومین«کارگاه پیشرفتۀ ویرایش رایانه‌ای با دستورکلی»، آبان۱۳۹۳

تهران، دومین«کارگاه پیشرفتۀ ویرایش رایانه‌ای با دستورکلی»، آبان۱۳۹۳

بیشتر...
تهران و مشهد، دورۀ کـارآمـوزی ویرایش

تهران و مشهد، دورۀ کـارآمـوزی ویرایش

بیشتر...
مصاحبۀ مفصل ایسنا با سرویراستار ویراستاران

مصاحبۀ مفصل ایسنا با سرویراستار ویراستاران

بیشتر...

شرکت‌تعاونی «ویراسـتاران حرفه‌ای پارس»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۵۱۱۸۴۵۷۲۷۸ | ۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان ۱
۰۳۱۱۲۶۷۲۵۷۳ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
اصــفهان ۲
۰۳۱۱۲۶۶۴۶۵۱ | ۰۹۱۳۲۲۶۲۳۸۱
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3