این روزها چه خبر؟

رونمایی از کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران

رونمایی از کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران

بیشتر...
تهران، صدودهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۱۵شهریور۱۳۹۴

تهران، صدودهمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۱۵شهریور۱۳۹۴

بیشتر...
دومین کارگاه «نگارش و زیبانویسـی»، اصفهان، از ۱شهریور۱۳۹۴

دومین کارگاه «نگارش و زیبانویسـی»، اصفهان، از ۱شهریور۱۳۹۴

بیشتر...
تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، مرداد۱۳۹۴

تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، مرداد۱۳۹۴

بیشتر...
استان سمنان، شهر سرخه، کارگاه «ویرایش و درست‌نویسی» و  کارگاه «مهارت‌های پیشرفته در وُرد»، از ۳مرداد۱۳۹۴

استان سمنان، شهر سرخه، کارگاه «ویرایش و درست‌نویسی» و کارگاه «مهارت‌های پیشرفته در وُرد»، از ۳مرداد۱۳۹۴

بیشتر...
کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

بیشتر...
ویراستاران در سال ۱۳۹۳

ویراستاران در سال ۱۳۹۳

بیشتر...

«ویراسـتاران»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان، دیدن تارنما
۰۹۳۰۳۴۴۸۶۷۵ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3