این روزها چه خبر؟

تهران، نشست‌ متن‌خوانی به یاد ابوالحسن نجفی، چهارشنبه ۱۴بهمن۱۳۹۴

تهران، نشست‌ متن‌خوانی به یاد ابوالحسن نجفی، چهارشنبه ۱۴بهمن۱۳۹۴

بیشتر...
تهران، صدوبیست‌وششمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۲۲بهمن۱۳۹۴

تهران، صدوبیست‌وششمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۲۲بهمن۱۳۹۴

بیشتر...
چهارمین کارگاه «نگارش و زیبانویسـی»، مشهد، از ۸بهمن۱۳۹۴

چهارمین کارگاه «نگارش و زیبانویسـی»، مشهد، از ۸بهمن۱۳۹۴

بیشتر...
تهران، صدوبیست‌وسومین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۱۰بهمن۱۳۹۴

تهران، صدوبیست‌وسومین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۱۰بهمن۱۳۹۴

بیشتر...
تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از ۸بهمن۱۳۹۴

تهران، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، از ۸بهمن۱۳۹۴

بیشتر...
بوشهر، صدوبیست‌ودومین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۳بهمن۱۳۹۴

بوشهر، صدوبیست‌ودومین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، از ۳بهمن۱۳۹۴

بیشتر...
به شبکۀ تلگرامی «ویراسـتاران» بپیوندید

به شبکۀ تلگرامی «ویراسـتاران» بپیوندید

بیشتر...
کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

کارآموزی پس از کارگاه، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز

بیشتر...

«ویراسـتاران»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان، دیدن تارنما
۰۹۳۰۳۴۴۸۶۷۵ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3