این روزها چه خبر؟

نخستین کارگاه «نگارش و زیبانویسـی»، اسفند۱۳۹۳

نخستین کارگاه «نگارش و زیبانویسـی»، اسفند۱۳۹۳

بیشتر...
تهران و مشهد، کارگاه حروف‌چینی ده‌انگشتی، اسفند۱۳۹۳

تهران و مشهد، کارگاه حروف‌چینی ده‌انگشتی، اسفند۱۳۹۳

بیشتر...
مشهد، کارگاه «دستورکلی»، اسفند۱۳۹۳

مشهد، کارگاه «دستورکلی»، اسفند۱۳۹۳

بیشتر...
مشهد، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، ۸ و ۱۵ و ۲۲اسفند۱۳۹۳

مشهد، کارگاه مهارت‌های پیشرفته در وُرد، ۸ و ۱۵ و ۲۲اسفند۱۳۹۳

بیشتر...
تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

بیشتر...

شرکت‌تعاونی «ویراسـتاران حرفه‌ای پارس»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان، دیدن تارنما
۰۹۳۰۳۴۴۸۶۷۵ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3