این روزها چه خبر؟

حضور «ویراستاران» در نمایشگاه کتاب مشهد

حضور «ویراستاران» در نمایشگاه کتاب مشهد

بیشتر...
تهران، دومین کارگاه «حروف‌چینی ده‌انگشتی»، آبان۱۳۹۳

تهران، دومین کارگاه «حروف‌چینی ده‌انگشتی»، آبان۱۳۹۳

بیشتر...
تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

تهران و مشهد و اصفهان، دورۀ کارآموزی ویرایش

بیشتر...
کارنامه آزمون‌های مرداد و شهریور۱۳۹۳

کارنامه آزمون‌های مرداد و شهریور۱۳۹۳

بیشتر...
گذری بر زندگی و تحصیل و کار در کانادا

گذری بر زندگی و تحصیل و کار در کانادا

بیشتر...
تهران، دومین کارگاه «دستورکلی»، آبان۱۳۹۳

تهران، دومین کارگاه «دستورکلی»، آبان۱۳۹۳

بیشتر...

شرکت‌تعاونی «ویراسـتاران حرفه‌ای پارس»
کد کارآفرینی: ۲-۱-۸۹-۱۵ | شمارۀ ثبت: ۴۱۳۱۰۷
تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی یا جمالزادۀ جنوبی، خ لبافی‌نژاد،
پ۳۲۲، ط۳، واحد ۶، دفتر «ویراسـتاران»، کدپستی: ۱۳۱۳۹۱۳۹۸۸
۲ ۹۹۶ ۱ ۶۶۹ ۰۲۱ | ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۱۲ | ۰۹۳۶۱۹۳۸۱۶۲
viraiesh.ir [ @ ] gmail.com

پیوستن به خبرنامه و سامانه پیامکی

مشهد، دیدن تارنما
۰۵۱۱۸۴۵۷۲۷۸ | ۰۹۱۵۷۰۲۹۲۶۶ | ۰۹۳۸۹۹۲۷۰۳۸
شــیراز، دیدن تارنما
۰۹۱۹۹۰۴۷۵۶۴ | ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
اصــفهان ۱
۰۳۱۱۲۶۷۲۵۷۳ | ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۱۸
اصــفهان ۲
۰۳۱۱۲۶۶۴۶۵۱ | ۰۹۱۳۲۲۶۲۳۸۱
نجــف‌آباد
۰۳۳۱۲۶۵۳۴۷۹ | ۰۹۱۳۰۲۷۳۴۶۴

FacebookG+LinkedinRSS

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3